Privacyverklaring :
De Website die u bezoekt is deze van Un Message de Vie/religie Regina bvba, met als maatschappelijke zetel Gasthuisbosdreef 22c; 3700 Tongeren btw nr. 0887.136.363
Het beheer van de Website valt onder de Belgische wetgeving. Dit betekent dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dient nageleefd te worden. Deze wet garandeert een specifieke bescherming van elke gebruiker van wie de gegevens door arte/grossé verwerkt zouden worden bij een bezoek aan de Website of die gebruik zou maken van de diensten die erop worden aangeboden.
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet "Algemene Verordening Gegevensbescherming " van toepassing. De wettekst kan online geraadpleegd worden op volgend adres:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Un Message de Vie/religie Regina bvba, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Verwerkingsdoeleinden
Un Message de Vie/religie Regina bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
De verwerking van de persoonsgegevens via de website heeft tot doel de Gebruiker toegang te verlenen tot de diensten van de Website die het mogelijk maken om producten en diensten te bestellen, de verzoeken van de Gebruiker te registreren en er gevolg aan te geven(contactformulier, formulier om producten te bestellen) en de Gebruiker informatie(al dan niet via een nieuwsbrief) te bezorgen over de producten en diensten die arte/grossé bvba aanbiedt.


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet "Algemene Verordening Gegevensbescherming " van toepassing. De wettekst kan online geraadpleegd worden op volgend adres:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen via “Mijn Account” op de website; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@umdv-rr.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Beveiliging
Un Message de Vie/religie Regina bvba waarborgt de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens en neemt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens. Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt tijdens het bestel- en betaalproces zorgt Un Message de Vie/religie Regina bvba voor een beveiligde gegevensoverdracht met een SSL-certificaat.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@umdv-rr.be.
Update gemaakt op 02 juni 2020